THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU ĐOÀN PHÍ, HỘI PHÍ NĂM HỌC 2016 - 2017

Ngày 10/10/2016

THÔNG BÁO Về việc thu Đoàn phí Đoàn viên Đoàn thanh niên, Hội phí Hội viên Hội Sinh viên Năm học 2016 - 2017

THÔNG BÁO

Về việc thu Đoàn phí Đoàn viên Đoàn thanh niên, Hội phí Hội viên Hội Sinh viên
Năm học  2016 - 2017

          Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TWĐTN ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc thay đổi mức đóng đoàn phí;

           Căn cứ Thông báo 567/TB-ĐTN ngày 07/12/2010 của Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM về việc thay đổi mức đóng đoàn phí;

           Căn cứ Điều lệ của Hội Sinh Viên Việt Nam (Sửa đổi, bổ sung). Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1739/QĐ-BNV ngày 25/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

            Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường ban hành hướng dẫn đến các cơ sở đoàn, hội về việc thu đoàn phí, hội phí trong đoàn viên, hội viên như sau:

Đăng ký trực tuyến

Sơ đồ đường đi

Chát với chúng tôi